رنگ آتش جهنم تاریکی و سیاهی محض است!!!

جبرییل در وقت زوال در ساعتی که هیچگاه به نزد او نمی آمد به نزد پیامبر صلی الله علیه و آل و سلم آمد و رنگ او پریده بود و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همیشه صدای او را می‌شنید اما در آن روز چیزی نشنید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او گفت: ای جبریل، چرا در وقتی به نزد من آمدی که هیچگاه نیامدی؟ چرا رنگ پریده هستی و صدای تو را نشنیدم؟ گفت من به نزد تو آمدم هنگامی که خداوند دستور داد که با منافخ [۱] در آتش دمیده شود. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: از آتش به من خبر بده ای جبرییل، وقتی که خداوند متعال آن را آفرید. جبرییل گفت: خداوند سبحان هزار سال شعله آن را افروخته نگاه داشت تا سرخ شد سپس هزار سال دیگر گذشت تا سفید شد و هزار سال دیگر تا سیاه شد و بسیار تیره گشت که هیچ نوری نداشت و شعله اش خاموش نمی شد و سوگند به کسی که تو را به حق پیامبر مبعوث کرد، اگر سر سوزنی از آن آتش بر زمین بیفتد، همه اهل زمین را می‌سوزاند و اگر یک نفر به جهنم وارد شود و از آن خارج شود همه اهل زمین وقتی به او نگاه کنند نابود می‌شوند و اگر یک ذراع از زنجیری که خداوند متعال در قرآن کریم ذکر کرده است برروی همه کوه‌های دنیا گذاشته شود، همه ذوب می‌شوند و اگر اهل زمین به یکی از نوزده خزانه دار جهنم نگاه کنند، همه می‌میرند و اگر یک لباس از لباس‌های جهنمیان به زمین انداخته شود، همه از بوی تعفن آن می‌میرند. پیامبر بر روی زمین افتاد و گریست و جبرییل نیز گریست و گریه کردند تا فرشته ای از آسمان نداد داد ای جبرییل و ای محمد، خداوند شما را از گناه وعذاب در امنیت قرار داد.

----------

[۱]: . المنفاخ و المنفخ: ابزار دمیدن در کوره.

/ 0 نظر / 104 بازدید